Peugeot Assistance

banner assistance

PEUGEOT ASSISTANCE

W przypadku unieruchomienia sprzedanego w Polsce pojazdu na terytorium Polski, krajów Unii Europejskiej. A także następujących państw: Andora, Wyspy Azorskie, Chorwacja, Gibraltar, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Madera, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, osoby uprawnione będą mogły uzyskać poza naprawą/holowaniem wspomnianym w Gwarancji Umownej, dodatkowe świadczenia w postaci transportu lub zakwaterowania, telefonując pod numer PEUGOT ASSISTANCE 0800-22-24-24 w Polsce lub (0048) 602 22 24 24 ( z zagranicy), 24 godziny / dobę, lub też telefonując do najbliższego członka sieci PEUGEOT upoważnionego do tych działań.

A - Osoby uprawnione

Kierowca samochodu PEUGEOT, objętego Gwarancją Umowną, a także osoby podróżujące tym samochodem w liczbie nie przekraczające gej dopuszczalnej liczby pasażerów figurującej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. Ze świadczeń przewidzianych w programie PEUGEOT ASSISTANCE wyłączeni są użytkownicy karetek pogotowia, lekkich pojazdów sanitarnych, przedsiębiorstwa taksówkowe oraz przedsiębiorstwa wynajmujące samochodowy na krótkie okresy i ich klienci , a także pojazdy przeznaczone do odpłatnego transportu ludzi.

B - Świadczenia

W przypadku unieruchomienia samochodu w wyniku awarii objętej Gwarancji Umowną, której usunięcie nie może nastąpić w tym samym dniu, osobie uprawnionej może zostać wypożyczony inny samochód. Wypożyczony samochód będzie standartowo wyposażonym samochodem najwyżej tej samej klasy co samochód uszkodzony w ramach możliwości lokalnych. Koszty wypożyczenia samochodu na okres nie przekraczające 4 dni, do kwoty (z VAT) będącej równowartością w PLN* sumy 460 EURO , pokrywa PEUGEOT.

Pojazd jest zwracany w miejscu jego wypożyczenia. Kierowca zobowiązuje się do respektowania warunków zastrzeżonych w umowie wypożyczenia lub wynajmu samochodu zastępczego.

Koszty wypożyczenia, przekraczające w PLN* 460 EURO (z VAT), a także koszty związane z użytkowaniem samochodu, a zwłaszcza koszty paliwa, opłata za przejazd autostradami, za parkingi oraz ewentualnie inne opłaty ponosi klient.

Jeśli naprawa samochodu objętego Gwarancją Umowną nie jest możliwa w dniu powstania awarii i jest on unieruchomiona zdarzenie miało miejsce w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, ma ona prawo do:

  • skorzystania z pojazdu wypożyczonego w celu kontynuowania podróży w granicach kosztów wynoszących równowartość w PLN* 460 EURO (z VAT), na warunkach podanych powyżej.
  • albo powrotu do domu lub udania się do miejsca przeznaczenia znajdującego się w kraju, gdzie miała miejsce awaria lub kontynuowanie podróży, której koszty nie może przekroczyć kosztu powrotu do miejsca zamieszkania dla kierowcy i pasażerów I klasą pociągiem lub samolotem klasą turystyczną ( w przypadku, gdyby czas podróży pociągiem przekroczył 8 godzin). W powyższym przypadku, PEUGOT oferuje także bezpłatny bilet I klasy pociągu lub klasy turystycznej samolotu (jeżeli czas podroży pociągiem przekroczyłby 8 godzin) dla osoby, która będzie odbierała naprawiony pojazd.
  • Albo zakwaterowania na miejscu w cenie ( z VAT) stanowiącej równowartość w PLN* 61 EURO ( z VAT) za noc dla każdej osoby uprawnionej, przez okres nie przekraczający 3 nocy.

Jeśli naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu powstania awarii, osobie uprawnionej może zostać użyczony samochód zastępczy na zasadach określonych powyżej miejscu awarii (jeśli w nim pozostaje), w miejscu zamieszkania ( w przypadku powrotu) lub w miejscu przeznaczenia ( w przypadku kontynuowania podróży).

C- Ograniczenia

W przypadku awarii usuniętej w ciągu dni, w którym miała miejsce, klient ma prawo do holowania i naprawy, lecz nie do świadczeń opisanych powyżej. Koszty wyżywienia, rozmów telefonicznych, paliwa, płat za autostrady i parkingi nie będą pokrywane. Zwrot kosztów, ewentualnie podniesionych przez klienta, będzie mógł nastąpić wyłazie na podstawie oryginałów faktur za hotel i przejazd pociągiem lub przelot samolotem przedstawionych członkowi sieci obsługa PEUGOT do tego upoważnionemu, w wyżej wspomnianych granicach. Żadna rekompensata pieniężna nie przysługuje za świadczenia opłacone przez klienta nie wymienione powyżej, w zamian za niewykorzystane świadczenia należne.

*Przeliczenie EURO na PLN odbywać się będzie po średnim kursie NBP, obowiązującym w dniu wystawienia faktury lub innego dowodu opłaty.