Gwarancja

banner gwarancja

Gwarancja na samochody Peugeot

Producent udziela gwarancji zwanej dalej Gwarancją Umowną, na pojazdy PEUGEOT, obejmującej wszelkie wady produkcyjne, na okres 2 lat od daty wydania, bez ograniczenia co do ilości przejechanych kilometrów.

Data rozpoczęcia gwarancji podana jest w Certyfikacji Gwarancyjnym.

Gwarancja Umowna ma zastosowanie wobec pojazdów zarejestrowanych i użytkowanych w krajach Unii Europejskiej, a także na terytorium: Azorów, Andory, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Gibraltaru, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Madery, Księstwa Monako, Czarnogóry, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Watykanu.

Niniejsza Gwarancja obejmuje:

 • Naprawę lub bezpłatną wymianę części ( części i robociznę ) uznanych za wadliwe przez Producenta lub jego przedstawiciela, niezbędnych do naprawy pojazdu, przed czym do naprawy lub wymiany zostaną użyte nowe części lub wymiana standardowa po dokonaniu oceny ich stanu przez Producenta lub jego przedstawiciela.
 • Pokrycie ewentualnych kosztów związanych z naprawą pojazdu w miejscu awarii lub też kosztów holowania do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Peugeot - na odcinku nie dłuższym niż 100 km.

Warunki zastosowania Gwarancji Umownej:

 • Warunek korzystania z niniejszej Gwarancji Umownej, jest posiadanie przez użytkownika Książki Gwarancyjnej pojazdu z bieżącymi wpisami, zawierającego Certyfikat Gwarancyjny, prawidłowo wypełniony przez punkt Sprzedaży, w którym pojazd został zakupiony. Klient ma obowiązek przedstawienia dokumentów (kart przeglądów, faktur, itp. ), potwierdzających , iż czynności obsługiwane oraz Przeglądy pojazdu były wykonane zgodnie z zaleceniami Producenta. Nieprzestrzeganie powyższych zasady, obciąża klienta wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania pojazdu oraz skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.
 • Warunki korzystania z bezpłatnych napraw w ramach Gwarancji umownej, jest ich wykonywanie w Autoryzowanym Serwisie PEUGEOT do tego upoważnionym.
 • Niezwłocznie po stwierdzeni usterki, pojazd musi zostać przekazany do Autoryzowanego Serwisu PEUGEOT celem wykonania naprawy. Powyższa procedura, ma na celu bezpieczeństwo klienta oraz niedopuszczalne do pogłębienia usterki, skutkującego koniecznością wykonania poważniejszych napraw.

Gwarancja Umowna traci ważność w przypadku:

 • Gdy w pojeździe dokonane zostały zmiany lub adaptacje, które nie zostały przewidziane przez Producenta, ani na które ten ostatni nie zezwolił, lub też nie były one zgodne z zasadami technicznymi określonymi przez Producenta,
 • Wadliwego funkcjonowania samochodu wynikającego z niedbałości użytkowania pojazdu lub nieprzestrzeganie zasad określonych w instrukcji obsługi samochodu
 • Gdy pojazd używany jest w sposób odbiegający od normalnego użytkowania określonego w Instrukcji Obsługi, lub gdy używam jest do celów sportowych,
 • Przeciążenia pojazdu, nawet przejściowego,
 • Gdy wskazania licznika kilometrów w pojeździe zostały zmienione, lub gdy niemożliwe jest jednoznaczne określenie rzeczywistego przebiegu. ( W przypadku wymiany licznika kilometrów, Karta wymiany licznika kilometrów znajdujących się w Książce Gwarancyjnej, powinna być uzupełniana przez Autoryzowany Serwis PEUGEOT).

Gwarancja Umowna nie obejmuje:

 • Obsługi bieżącej, regulacji, przeglądów, obsługi lub wymiany filtrów oleju, powietrza, paliwa, cząstek stałych i przeciwpyłowego.
 • Wymiany części normalnie zużywających się, których częstotliwość zależy od sposobu eksploatacji pojazdu, przebiegu, środowiska geograficznego oraz warunków klimatycznych, nie będących wynikiem wady ani usterki. Dotyczy to głównie takich części jak: klocki hamulcowe przednie i tylnie, okładziny hamulcowe tylnie, tarcze hamulcowe przednie i tylnie, przednie i tylnie opony, sprzęgło, paski napędowe, amortyzatory przednie i tylnie, pióra wycieraczek itp.

 • Wibracja i hałasów związanych z funkcjonowaniem pojazdu, uszkodzeń takich jak odbarwienia, zniszczenia lub odkształcenia części wynikającego z ich naturalnego starzenia.
 • Bezpośredni lub pośredni skutków niepowiadomienia Autoryzowanych Serwisu o usterkach przez użytkownika, lub też niestawienie się przez niego na zaproszenie Autoryzowanego Serwisu Peugote, w celu niezwłocznego dokonania naprawy samochodu.
 • Konsekwencjami napraw, przeróbek, zmian lub modyfikacji elementów pojazdu wykonanych przez zakład nieautoryzowany przez Producenta, oraz konsekwencji montażu akcesoriów nie posiadających homologacji Producenta.
 • Uszkodzeń powstających na skutek stosowania: płynów, części zamiennych lub akcesoriów innych niż oryginalne lub równorzędnej jakości.
 • Usterek wynikających ze stosowania nieodpowiednich paliw lub paliw złej jakości, a także stosowanie dodatków do paliw nie zalecanych przez Producenta.

 • Szkód powstałych w wyniku zjawisk naturalnych np. Gradobicia, powodzi, burzy, wichur.
 • Szkód powstałych w wyniku zjawisk wypadków, pożarów lub kradzieży.
 • Wszelkich innych kosztów nie wyszczególnionych w niniejszej Gwarancji Umownej, lub Gwarancji Ustawowej, a zwłaszcza kosztów wynikających z unieruchomienia pojazdu takich jak np. utrata możliwości użytkowania.

Informacje uzupełniające:

 • Naprawy dokonywane w ramach Gwarancji Umownej nie powodują przedłużenia jej terminu ważności, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W szczególności, wymiana części w ramach gwarancji nie przedłużenia terminu jej ważności. Gwarancja Umowna obejmująca części zamienne, wygasa z dniem wygaśnięcia gwarancji pojazdu.
 • Wymienione w ramach Gwarancji Umownej części lub podzespoły stają się własnością Producenta.
 • W przypadku odsprzedaży pojazdu, kolejni nabywcy korzystają z niniejszej Gwarancji Umownej, do dnia jej wygaśnięcia, tj. po upływie 2 lat od daty wpisowej do Certyfikatu Gwarancji , z zastrzeżeniem wypełnienia warunków gwarancji przez poszczególnych właścicieli pojazdów.
 • Opony posiadają bezpośrednią gwarancję ich producenta. Jednakże, użytkownik może się udać do członka sieci obsługowej Peugeot, który udzielił mu pomocy w kontaktach z producentem opon.

Gwarancje Umowne nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, osoby fizycznej, która nabywa samochód w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, wynikających z niezgodności towaru z umową w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 e.( Dz. U. 02, 141, 1176).

Uzupełnieniem Gwarancji Umownej jest Gwarancja na powłokę lakierową oraz Gwarancje Antykorozyjna, która warunki przedstawiono poniżej.

Jako uzupełnienie Gwarancji Umownej, Producent udziela gwarancji na samochody PEUGEOT obejmujące wszelakie Wdy oryginalnej powłoki lakierowanej nadwozia ( zwane dalej Gwarancją na powłokę lakierowaną), od daty wydania samochodu wpisywanej do przekazywanego klientowi warz z Książką Gwarancyjną Certyfikatu Gwarancyjnego, na okres - 3 lat dla wszystkich samochodów osobowych.

Gwarancja na powłokę lakierową obejmuje:

Ponowne całkowite lub częściowe położenie powłoki lakierowej niezbędne do usunięcia wady stwierdzonej przez Producenta lub jego przedstawiciela na powłokę lakierową ma zastosowanie pod warunkiem dokonywania napraw samochodu z zastosowaniem norm Producenta oraz zlecenia przez klienta wykonywania w odpowiednim czasie przeglądów okresowych, o których mowa w Książce Gwarancyjnej a także dokonywania napraw ewentualnych usterek samochodu, które mają wpływ na stan powłoki lakierowanej samochodu.

Aby utrzymać Gwarancje na powłokę lakierową PEUGEOT, użytkownik jest zobowiązany usuwać uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich stwierdzenia. Koszty napraw uszkodzeń wymienionych w tym artykule, pokrywa użytkownik.

Gwarancja na powłokę lakierową nie obejmuje:

 • Szkód powłoki lakierowanej spowodowanych działaniami środowiska naturalnego, takimi jak opady atmosferyczne, chemiczne, zwierzęce lub roślinne, piasek , sól, odpryski kamieni lub zjawisko naturalnymi ( gradobicie, powódź), a także innymi czynnikami zewnętrznymi ( będącymi skutkami wypadku lub nie),
 • Szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania, spóźnionego zgłoszenia usterek do naprawy, nieprzestrzegania zaleceń Producenta określonego w instrukcji obsługi.
 • Szkód wynikających ze zdarzeń nie objętych Gwarancją Umowną.
 • Konsekwencja napraw, przeróbek lub modyfikacji wykonywanych przez zakład nieautoryzowany przez Producenta.

Warunkiem korzystania z bezpłatnych napraw w ramach Gwarancji na powłokę lakierową, jest zlecanie ich wykonania wyłącznie Autoryzowanych Serwisom Peugeot do tego upoważnionym. W przypadku odsprzedaży pojazdu, kolejni nabywcy korzystają z niniejszej Gwarancji na powłokę lakierową, do dnia jej wygaśnięcia, tj. w zależności od rodzajów samochodu do wygaśnięcia Gwarancji Umownej lub przez okres tezech lat od daty jej wygaśnięcia, tj. w zależności od rodzajów samochodu do wygaśnięcia Gwarancji Umownej lub przez okres trzech lat od wpisanej do Certyfikatu Gwarancji, z zastrzeżeniem wypełnienia warunków gwarancji przez poszczególnych właścicieli pojazdu.

Jako uzupełnienie Gwarancji Umownej, Producent udziela na samochody Peugeot gwarancji obejmującej przedziurawienia (zwanej dalej Gwarancją Antykorozyjną), wynikłe z korozji tworzącej się od strony wewnętrznej do zewnątrz nadwozia , ważne od daty wydania pojazdu do Certyfikatu Gwarancyjnego w Książce Gwarancyjnej przekazywanej klientowi, na okres:

- 12 lat dla wszystkich samochodów osobowych.
- 6lat dla wszystkich samochodów ciężarowych.

Gwarancja Antykorozyjna obejmuje:

 • Naprawę lub wymianę elementów, w których powstały przedziurawienia wynikłe z korozji, uznane za wadliwe przez Producenta lub jego przedstawiciela, a także pokrycia związanych z tym kosztów robocizny.
 • Gwarancja Antykorozyjna ma zastosowanie pod warunkiem dokonywania napraw samochodu wyłącznie z zastosowaniem norm Producenta oraz zlecania przez kentów w odpowiednim czasie:
  - Przeglądów okresowych, o których mowa w Książce Gwarancyjnej,
  - Wizyt w ramach Gwarancji Antykorozyjnej, omówionych poniżej,
  - Usuwania ewentualnych usterek samochodu.
 • Cykl obsługowy, w ramach Gwarancji Antykorozyjnej przewiduje cztery wizyty kontrolne, których koszt pokrywa użytkownik. W przypadku samochodów osobowych, pierwszą wizytę należy koniecznie wykonać po upływie 4 lat od daty rozpoczęcia Gwarancji Antykorozyjnej w przypadku samochodów ciężarowych, po upływie 2 lat od tej daty, a następnie co 2 lata we wszystkich rodzajów samochodów. Podczas tych kontroli, po umyciu pojazdu, mechanik oceni jego stan i określi zakres ewentualnych napraw oraz tych, które mogą być wykonywane w ramach Gwarancji Antykorozyjne PEUGEOT. Uszkodzenia wynikające z działania czynników zewnętrznych, mogące powodować korozję, zostaną odnotowane w Książce Gwarancyjnej, na stronach do tego przeznaczonych. Ponadto, wszystkie naprawy nadwozia wykonane w następstwie np. wypadku, muszą później stanowić przedmiot systematycznej kontroli, podczas wizyt, zgodnie z wyżej opisanymi regułami.
 • Aby zachować w mocy Gwarancję Antykorozyjną PEUGEOT, użytkownik zobowiązania jest do usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych, zachowaniem norm określanych prze Automobiles PEUGEOT, w ciągu dwóch miesięcy od daty kontroli. W książce Gwarancyjnej zostanie zamieszczona informacja o wykonaniu takiej naprawy, a także nazwa serwisu, który ją wykonał, data naprawy, przebieg pojazdu oraz numer faktury za tę usługę. Przedstawienie Książki Gwarancyjnej z aktualnymi wpisami z przeglądów okresowych oraz wizyt kontrolnych, będzie koniecznie w przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu Gwarancji Antykorozyjnej PEUGEOT. Koszt naprawy uszkodzeń, o których mowa w niniejszym artykule, podnosi użytkownika.

Gwarancja Antykorozyjna nie obejmuje:

 • Szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nie przestrzegania zaleceń Producenta określonego w Instrukcji Obsługi
 • Szkód wynikłych ze zdarzeń nie objętych Gwarancją Umowną
 • Zniszczenia antykorozyjnych środków ochronnych, przez zastosowanie dodatkowych środków nie przewidzianych w planie obsługowym
 • Konsekwencji napraw zmiana lub modyfikacji elementów pojazdu wykonywanych przez zakład nieautoryzowanych przez Producenta,
 • Korozja powstałej w wyniku montażu akcesoriów nie posiadających homologacji Producenta i / lub zmontowanych z naruszeniem określonych przez niego wymogów,
 • Skrzyń i platform ładunkowych w samochodach ciężarowych, a także zabudów nadwozi wykonywanych w wersji bazowej samochodu,
 • Kół i elementów mechanicznych nie stanowiących integralnych części nadwozia.
 • Warunkiem korzystania z bezpłatnych napraw w ramach Gwarancji Antykorozyjnej, jest zlecanie ich wykonywania wyłączenie Autoryzowanych Serwisów PEUGEOT do tego upoważnionym.

W przypadku odsprzedaży pojazdu, kolejni nabywcy korzystają z niniejszej Gwarancji Antykorozyjnej, do dna jej wygaśnięcia, tj. sześć lub dwanaście lat w zależności od rodzaju samochodu, od daty wpisanej do Certyfikat Gwarancji , stanowiącego integralną część Książki Gwarancyjnej, z zastrzeżeniem wypełnienia warunków gwarancji przez poszczególne właściciel pojazdów.