logo resztelna firma

Skontaktuj się z nami!

Gdynia tel. 506 323 466
Rumia tel. 516 526 479

Regulamin

 1. Wynajmujący: JD KULEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Chwaszczyńskiej 178, NIP 958-164-62-04, REGON 221179166.
 2. Najemca: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną prawnej, która jest stroną umowy najmu pojazdu.
 3. Pojazd samochód osobowy szczegółowo wskazany w treści § 1 umowy najmu
 4. OWWP: niniejsze ogólne warunki wynajmu poazdów.
 5. Najemcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz okaże dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem w tym ważne prawo jazdy kategorii B wydane minimum 12 miesięcy przed datą początkową najmu oraz spełni inne wymagania określone w OWWP
 6. Najemcą może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która przedstawi komplet dokumentów rejestracyjnych (KRS, NIP, REGON), której przedstawiciel wykaże swoje uprawnienie do reprezentowania Najemcy. Przedstawiciele musi spełniać wymagania określone powyżej w punkcie 5 dla osoby fizycznej.
 7. Wynajęty pojazd może prowadzić wyłącznie osoba podpisana pod umową najmu, chyba, że co innego wynika z jej treści.
 8. Wynajęty pojazd nie może być wykorzystywany do:
  a. Holowania innego pojazdu,
  b. Ciągnięcia przyczepy,
  c. Rywalizacji sportowej w tym w szczególności w wyścigach, rajdach lub zawodach.
  d. Przewozu osób lub rzeczy za wynagrodzeniem,
  e. Podnajmu,
  f. Popełnienia przestępstwa lub w inny sposób wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym na terenie Polski.
  g. Przewozu substancji niebezpiecznych,
  h. Przewozu rzeczy, które mogą doprowadzić do zabrudzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.
  i. Poza granicami Polski,
  j. Poruszania się po droga nieutwardzonych.
 9. Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu pojazdu i wniesienia wszelkich uwag do protokołu wydania pojazdu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w późniejszym terminie.
 10. Pojazd jest wydawany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca jest zobowiązany do uzupełniania paliwa odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa.
 11. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa oraz dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.
 12. Najemca zobowiązany jest użytkować samochód w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji w szczególności jest zobowiązany do obserwacji wskaźników, kontrolek oraz wskazań komputera pokładowego informujących o ewentualnych nieprawidłowościach w pracy pojazdu.
 13. Najemca w przypadku stwierdzenia awarii jest zobowiązany do zatrzymania pojazdu i zwrócenia się do Wynajmującego o instrukcje dotyczące dalszego postepowania. W przypadku kontunuowania podróży uszkodzonym pojazdem Najemca zostanie obciążony skutkami użytkowania uszkodzonego pojazdu.
 14. Wynajmujący o ile awaria pojazdu nastąpi z przyczyn niezależnych od Najemcy w promieniu 100 KM od miejsca odbioru pojazdu jest zobowiązany do podstawienia innego pojazdu w miejsce wynajętego, o ile jest to możliwe tej samej klasy. Jeżeli awaria nastąpi w odległości większej niż 100 Km od miejsca odbioru pojazdu wówczas Wynajmujący może według własnego uznania podstawić inny pojazdlub odstąpić od umowy najmu.
 15. W każdym przypadku odpowiedzialność Wynajmującego wobec Najemcy jest ograniczona do strat rzeczywistych i nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia za najem pojazdu.
 16. Ceny podane w umowie są cenami brutto i obejmują podatek VAT.
 17. Wynagrodzenie z tytułu umowy musi być zapłacone w całości przed odbiorem pojazdu, chyba ze strony uzgodnią inaczej. Koszty dodatkowe muszą być opłacone w dniu zwrotu pojazdu.
 18. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód po zakończeniu użytkowania w takim samym stanie jak w dniu wydania. Pojazd powinien być czysty z zewnątrz i wewnątrz. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie nadmiernie zabrudzonym Najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia pojazdu w kwocie 50 zł.
 19. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 20. Najemca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia samochodu od momentu wydania do momentu jego zwrotu.
 21. W przypadku jakiejkolwiek szkody w samochodzie, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego, jak również uzyskać od innych uczestników zdarzenia (kolizji, wypadku) pisemne oświadczenie o ich sprawstwie zdarzenia, a w razie niemożności uzyskania takowego do zawiadomienia Policji, celem urzędowego stwierdzenia okoliczności zdarzenia.
 22. Jeżeli w czasie użytkowania okaże się, że samochód wymaga naprawy, to drobne nakłady, wynikłe w trakcie użytkowania pojazdu obciążają Najemcę.
 23. Najemca nie ma prawa oddania samochodu w podnajem, ani dokonywania w nim jakichkolwiek przeróbek i zmian.
 24. Najemca zobowiązuje się pozostawiać samochód wyłącznie na terenie strzeżonym. Za porę nocną uważa się czas między godziną 22:00 wieczorem a 6:00 rano.
 25. Pozostawiając zaparkowany samochód, bez względu na porę doby, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich znajdujących się w samochodzie zabezpieczeń (alarm, blokada skrzyni biegów) oraz nie pozostawienia w samochodzie kluczyków i jakichkolwiek dokumentów samochodu.
 26. W razie zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca zapłaci karę w wysokości 150% stawki dobowej za wynajem za każdy dzień opóźnienia..Za zwłokę uważa się również w przypadku jego uszkodzenia z winy najemcy - okres technologicznej naprawy samochodu.
 27. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia zarezerwowanego modelu na inny w podobnej klasie.
 28. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 29. W sprawach wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest sąd siedziby Wynajmującego.


Sprawdź dostępność
modeli

 • Peugeot 308
 • Peugeot 5008
 • Peugeot Boxer Furgon
 • Peugeot Partner Furgon
samochody osobowe i dostawcze na wynajem cennik wynajmu aut